Rewo Pro Kft.

PROMÓCIÓS JÁTÉKA

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Ingyenes Suzuki fékolaj csere!” (a továbbiakban: Játék).

 

A Játék szervezője: Rewo Pro Kft, (székhely: 2483 Gárdony, Agárd, Balatoni út 108., cégjegyzékszám: 07-09-027042; adószám: 25580619-2-07; (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2019. szeptember 28-től 2019. október 05-ig.

 

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek elegendő válaszolni a bejegyzésben feltett kérdésre. Csak az vesz részt a sorsoláson, aki válaszol a “Milyen típusú Suzukival jársz?” kérdésre. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A kisorsolt játékos nyereménye egy alkalommal ingyenes Suzuki fékfolyadék csere Gárdonyban vagy Budapesten 10ezer Ft értékben (a szervező szolgáltatása), amit legkésőbb 2019. november 01-ig válthat be a Rewo Pro Kft telephelyein (Gárdony, Posta utca 1.vagy 1037 Budapest, Fehéregyházi út 19.) nyitvatartási időben.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció megvalósításához a Facebook nem nyújt segítséget, és a Szervező vállalja, hogy a Facebook szolgáltatásának igénybevételével végzi a promóciót, de ezt saját kockázatára teszi. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 I. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

 

A Játék 2019. szeptember 28. napján kezdődik, és 2019. október 05. napjáig tart.

Sorsolás: 2019. október 07-én, a Szervező saját Facebook oldalán: (https://www.facebook.com/rewoprokft/) a https://socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével.

 IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

 

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki válaszol a bejegyzésben feltett kérdésre. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

 V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

 

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyereményjátékot hirdető posztban feltett kérdésre érdemben válaszol egy hozzászólásban. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A sorosolást https://socialwinner.besocial.hu oldalon keresztül végezzük el.

 VI. NYEREMÉNYEK:

 

Egy alkalommal ingyenes Suzuki fékfolyadék csere Gárdonyban vagy Budapesten 10ezer Ft értékben, amit a Rewo Pro Kft. telephelyein (2484 Gárdony, Posta utca 1. vagy 1037 Budapest, Fehéregyházi út 19.) nyitvatartási időben lehet beváltani.

 

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

 

Sorsolás: 2019. október 07-én, a Szervező saját Facebook oldalán: (https://www.facebook.com/rewoprokft/)

Szervező a nyertes nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé Facebook (https://www.facebook.com/rewoprokft/) oldalán. A nyertes Játékos ezt követően veheti át a nyereményeket a Rewo Pro Kft telephelyein (2484 Gárdony, Posta utca 1. vagy 1037 Budapest, Fehéregyházi út 19.) nyitvatartási időben, ahol egy fotó készül a nyeremény átvételéről. A nyeremény átvételével a nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a róla készült nyeremény átvételét igazoló fénykép a Rewo Pro Kft. Facebook oldalára felkerülhessen egy alkalommal a hírfolyamba.

 

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

 

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

IX. ADATKEZELÉS:

 

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. Az Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Rewo Pro Kft, (székhely: 2483 Gárdony, Agárd, Balatoni út 108..) Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.